nazimhikmet.infoNaz?m Hikmet Ran , ?iirleri, hayat?, Naz?m ?n biyografisi, Naz?m Hikmet'in otobiyografisi, ya?am?nd...

nazimhikmet.info Profile

nazimhikmet.info

Title:Naz?m Hikmet Ran , ?iirleri, hayat?, Naz?m ?n biyografisi, Naz?m Hikmet'in otobiyografisi, ya?am?nd...

Description:Naz?m Hikmet Ran , Naz?m Hikmet ?iirleri, hayat?, biyografisi, Naz?m ?n otobiyografisi, mektuplar?, e?leri, ?ocuklar?, ya?am?ndan kesitler, d???nceleri, g?r??leri

Keywords:Naz?m Hikmet Ran , ?iirleri, hayat?, biyografisi, otobiyografisi, mektuplar?, e?leri, ?ocuklar?, ya?am?ndan kesitler, d???nceleri, g?r??leri,

Discover nazimhikmet.info website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

nazimhikmet.info Information

Website / Domain: nazimhikmet.info
Website IP Address: 93.89.224.204
Domain DNS Server: ns1.isimtescil.net,ns2.isimtescil.net

nazimhikmet.info Rank

Alexa Rank: 15020073
OursSite Rank: 1
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

nazimhikmet.info Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $8,077
Daily Revenue: $22
Monthly Revenue: $663
Yearly Revenue: $8,077
Daily Unique Visitors: 2,036
Monthly Unique Visitors: 61,080
Yearly Unique Visitors: 743,140

nazimhikmet.info WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private
Content-Type text/html
Date Sat, 18 Nov 2017 03:51:36 GMT
Server Microsoft-IIS/7.5

nazimhikmet.info Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Naz?m Hikmet Ran 6 1.46%
?iirleri 9 1.09%
hayat? 1 0.09%
biyografisi 4 0.66%
otobiyografisi 2 0.42%
mektuplar? 1 0.15%
e?leri 0 0.00%
?ocuklar? 0 0.00%
ya?am?ndan kesitler 1 0.29%
d???nceleri 1 0.17%
g?r??leri 2 0.27%

nazimhikmet.info Similar Website

Domain WebSite Title
landsurveyorsinsalemor.com J & R Surveyors - Salem, OR | (503) 623-4003
garrysfootballitems.com Football
valleymortgage.biz Valley Mortgage Company - Mortgage Broker Hudson, Albany, New York
crewpack.com Issue Louisiana
visitamazarron.com Bahía de Mazarrón. Esencia del Mediterráneo. Web Oficial de Turismo de Mazarrón
gaslogfires.melbourne Gas Log Fires, Wood & Gas Fireplaces Melbourne
ct-muse.org CT-Muse a Connecticut Arts CoOp - Create your Business / Find Your Muse
duarasafaris.com Welcome to Duara Safaris!
thefripphouse.com The Fripp HouseHome - The Fripp House
saddlesandsmiles.com Home
caen-change.fr Caen Change
carlmonttrack.com Carlmont Track & Field
handichem.com HandiChem? Solid System is a next generation water treatment solution for cooling towers, closed sy...
oryxranch.co.za :: Oryx Ranch: Escapes to Oryx for an Adventure.
blumenbach-online.de Blumenbach Online: Blumenbach-Online
discoversneaker.com Discoversneaker.com
maverickwines.com.au Home - Maverick Wines
ymac.org.au YMAC

nazimhikmet.info Traffic Sources Chart

nazimhikmet.info Alexa Rank History Chart

nazimhikmet.info aleax

nazimhikmet.info Html To Plain Text

Naz?m Hikmet Ran , ?iirleri, hayat?, Naz?m ?n biyografisi, Naz?m Hikmet'in otobiyografisi, ya?am?ndan kesitler, d???nceleri, g?r??leri, mektuplar? ■ Ana Sayfa ■ Biyografisi ■ Otobiyografisi ■ Kronolojisi ■ ?iirleri ■ Foto?raflar? ■ Videolar? ■ Kendi Sesinden ■ Dostlar?ndan NH ■ Abidin Dino ■ Naz?m' ?n Miras? ■ Kitaplar? ■ Mesaj Panosu ■ Anketler [Yeni] ■ Bu Siteye Destek ■ Siteyi Tavsiye Et ■ Ana Sayfa Mesaj Panosundan Ben Iceri D?sd?g?mden Beri, G?nesin Etrafinda On Kere D?nd? D?nya.... nazim d?nyanin gelmis gecmis en iyi sairidir... bunu bana alman ?gretmenim s?ylemisdi... SERKO 9/14/2012 Siz de Mesaj Panosuna Yazmak ??in Buraya T?klay?n?z. Naz?m Hikmet Ran Hakk?nda Her?ey ... ?nemli bir a??klama ... NazimHikmet.info isimli sitemiz uzun y?llard?r siz Naz?m Hikmet dostlar?na hizmet sunmaktad?r. ?zellikle Naz?m ustan?n ?iirlerini uzun y?llar sizlere ula?t?rd???m?z i?in ?ok mutluyuz. Fakat 25.07.2011 tarihinde site y?netimine yap?lan bildiri sonucu sitemizdeki b?t?n ?iirlerin sitemizden kald?r?lmas? istenmi?tir. Taraf?m?za yap?lan bildiri ?u ?ekildedir. Say?n Y?netici, ?irketimiz Yap? Kredi K?lt?r Sanat ve Yay?nc?l?k A.?. (YKY), yay?n haklar? ?irketimize ait t?m yazar ve ?airlere (liste eklidir) ait eserlerin i?leme, ?o?altma, yayma, umuma iletim, ?eviri, bas?m, da??t?m ve umuma arz yetkisi dahil olmak ?zere FSEK'ten kaynaklanan maddi ve manevi haklar?n? devralm?? olup; bu hak ve yetkileri kullanma yetkisine sahip olan tek Yay?nevidir. Buna kar??l?k, taraf?n?zdan i?erik ve/veya servis sa?lay?c?l??? yap?lan http://www.nazimhikmet.info/nazim-hikmet-siirleri.asp Yay?nevimizin s?zle?meler ve FSEK'ten kaynaklanan haklar?, hukuka ayk?r? olarak ihlal edilmektedir. Uyar?ya konu bu yay?nlar ayn? zamanda FSEK m. 71 anlam?nda su? olu?turmaktad?r. FSEK m. 71'in 1 numaral? bendine g?re ise, ?Bir eseri, icray?, fonogram? veya yap?m? hak sahibi ki?ilerin yaz?l? izni olmaks?z?n i?leyen, temsil eden, ?o?altan, de?i?tiren, da??tan, her t?rl? i?aret, ses veya g?r?nt? nakline yarayan ara?larla umuma ileten, yay?mlayan ya da hukuka ayk?r? olarak i?lenen veya ?o?alt?lan eserleri sat??a arz eden, satan, kiralamak veya ?d?n? vermek suretiyle ya da sair ?ekilde yayan, ticar? ama?la sat?n alan, ithal veya ihra? eden, ki?isel kullan?m amac? d???nda elinde bulunduran ya da depolayan ki?i hakk?nda bir y?ldan be? y?la kadar hapis veya adl? para cezas?na h?kmolunur.? FSEK Ek Madde 4'e g?re; "? Dijital iletim de dahil olmak ?zere i?aret, ses ve/veya g?r?nt? nakline yarayan ara?larla servis bilgi i?erik sa?lay?c?lar taraf?ndan eser sahipleri ile ba?lant?l? hak sahiplerinin bu Kanunda tan?nm?? haklar?n?n ihlali halinde, hak sahiplerinin ba?vurular? ?zerine ihlale konu eserler i?erikten ??kar?l?r. ? ihlalin devam? halinde bu defa, Cumhuriyet savc?s?na yap?lan ba?vuru ?zerine, ?? g?n i?inde servis sa?lay?c?dan ihlale devam eden bilgi i?erik sa?lay?c?s?na verilen hizmetin durdurulmas? istenir..? Yine m.71/II?ye g?re; Bu Kanunun ek 4 ?nc? maddesinin birinci f?kras?nda bahsi ge?en fiilleri yetkisiz olarak i?leyenler ile bu Kanunda tan?nm?? haklar? ihl?l etmeye devam eden bilgi i?erik sa?lay?c?lar hakk?nda, fiilleri daha a??r cezay? gerektiren bir su? olu?turmad??? takdirde, ?? aydan iki y?la kadar hapis cezas?na h?kmolunur. Belirtilen nedenlerle t?m alacak ve u?rad???m?z/u?rayaca??m?z her t?rl? zarara ili?kin t?m dava, ?ikayet, talep ve tazminat haklar?m?z sakl? kalmak kayd?yla; bu uyar?n?n ula?mas? tarihinden itibaren 3 (??) g?n i?inde (bu 3 g?nl?k s?rede yap?lacak yeni hi?bir yay?na iznimiz olmad???n? a??k?a belirtmek sureti ile); i?erik sa?lay?c? taraf?ndan ihlali olu?turan yay?nlar?n site i?eri?inden ??kar?lmas? ile servis sa?lay?c? taraf?ndan da sitenin bu yay?nlar siteden ??kart?lana kadar internet a??ndan kald?r?lmas? gerekti?ini; bu tip tecav?zlerin tekrarlanmamas?n?; aksi davran???n TTK anlam?nda haks?z rekabet, FSEK anlam?nda mali/manevi haklara tecav?z olu?turmas? ve bu hareketin ayn? zamanda T?rk Ceza Kanunu anlam?nda ve FSEK m. 71'e g?re su? olmas? nedeniyle cezai sorumlulu?unuz i?in dava ve ?ikayet haklar?n?n kullan?laca??n? bildiririz. Yap? Kredi K?lt?r Sanat ve Yay?nc?l?k A.?. Bu sebepten ?t?r? Yapi Kredi K?lt?r Sanat ve Yayincilik A.S.'nin iste?i ile bu tarihten itibaren sitemizde Naz?m Usta n?n ?iirlerini yay?nlayam?yoruz ne yaz?k ki. Sitemizin mesaj panosuna gelen b?t?n tepkileri yay?nl?yoruz, fakat ?unu da belirtmek isteriz ki bu ?iirleri yay?nlayarak bir su?u i?lemek biz Naz?m dostlar?na yak??maz. Bu noktadan sonra anlay?? g?stermesi gereken kurumun Yap? Kredi yay?nlar? oldu?unu d???n?yoruz. Umar?z en k?sa s?rede bu yanl??? bir ?ekilde d?zeltirler. Site Y?netimi Memleket ?airi Naz?m Hikmet hakk?nda haz?rlanan bu site sayesinde Naz?m Usta hakk?nda bir ?ok bilgiye sahip olabilecek, ?iirlerini kendi sesinden dinleyebilecek, di?er Naz?m Hikmet Ran dostlar?yla bilgi ve g?r??lerinizi payla?abileceksiniz. Yo?un ilginize te?ekk?r ederiz ....... Naz?m Hikmet hakk?nda internet ?zerinden derlenen Videolara art?k sitemiz ?zerinden ?ok kolay bir ?ekilde ula?abileceksiniz. Sol taraftaki ba?lant?lardan Videolar ? t?klayarak veya Buraya t?klayarak Naz?m Usta ile ilgili videolara ula?abilirsiniz. Naz?m Hikmet in mezar? T?rkiye ye getirilmeli mi ? ( polls) NazimHikmet.info Ekibi Sitemizdeki Kendi sesinden Naz?m Hikmet ?iirleri ve konu?malar? sayfas? yenilenmi?tir. Art?k ?evrimi?i olarak Naz?m Hikmet ?iir ve konu?malar?n? dinleyebilirsiniz. Kendi sesinden ?iir ve konu?malar? dinlemek i?in buraya t?klay?n?z. Dipnot: Naz?m Hikmet Hat?ra Paras? Naz?m Hikmet an?s?na 5 Nisan 2004 tarihinde hat?ra paras?n?n bas?ld???n? biliyor muydunuz? Nominal de?eri 15.000.000 TL olan bu madeni para 999 ayar g?m??ten, 5000 adet bas?ld?. Sitemizde En ?ok Okunan 10 Naz?m Hikmet ?iiri BENCE SEN DE ??MD? HERKES G?B?S?N [320105 kez okundu.] SEVG?L?M [258539 kez okundu.] BEN SENDEN ?NCE ?LMEK ?STER?M [252455 kez okundu.] G?ZLER?N [252304 kez okundu.] SEN [228282 kez okundu.] HASRET [201454 kez okundu.] B?R ACAY?P DUYGU [196005 kez okundu.] B?R AYRILI? H?KAYES? [179772 kez okundu.] KALB?M [144647 kez okundu.] VATAN HA?N? [115619 kez okundu.] Web tasar?mc?lar? !!! NazimHikmet.info sitemizin bannerlerini sitelerinizde yay?nlayarak bu sitenin tan?nmas?na yard?mc? olabilirsiniz. Uygun banner ler i?in buraya t?klay?n?z. Naz?m Hikmet Ran hakk?nda daha detayl? arama yapmak i?in ?u ba?lant?lara t?klayabilirsiniz. | Google' da Arama Yap | Milliyet Gazetesinde Arama Yap | H?rriyet Gazetesinde Arama Yap | Vatan Gazetesinde Arama Yap | Sabah Gazetesinde Arama Yap | NazimHikmet, Naz?m Hikmet Ran, Naz?m Hikmet , Naz?m Hikmet ?iirleri , Mektup, Yaz?lar, Rubailer, Foto?raflar, Kitaplar Naz?m Hikmet Ran ? bilgi@nazimhikmet.info

nazimhikmet.info Whois

Domain Name: NAZIMHIKMET.INFO Domain ID: D13886247-LRMS WHOIS Server: Referral URL: http://www.isimtescil.net Updated Date: 2016-04-09T12:35:21Z Creation Date: 2006-06-23T18:56:45Z Registry Expiry Date: 2017-06-23T18:56:45Z Sponsoring Registrar: FBS Inc. Sponsoring Registrar IANA ID: 1110 Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited Registrant ID: PP-SP-001 Registrant Name: Domain Admin Registrant Organization: Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org Registrant Street: C/O ID#10760, PO Box 16 Registrant Street: Note - Visit PrivacyProtect.org to contact the domain owner/operator Registrant City: Nobby Beach Registrant State/Province: Queensland Registrant Postal Code: QLD 4218 Registrant Country: AU Registrant Phone: +45.36946676 Registrant Phone Ext: Registrant Fax: Registrant Fax Ext: Registrant Email: contactⓜprivacyprotect.org Admin ID: PP-SP-001 Admin Name: Domain Admin Admin Organization: Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org Admin Street: C/O ID#10760, PO Box 16 Admin Street: Note - Visit PrivacyProtect.org to contact the domain owner/operator Admin City: Nobby Beach Admin State/Province: Queensland Admin Postal Code: QLD 4218 Admin Country: AU Admin Phone: +45.36946676 Admin Phone Ext: Admin Fax: Admin Fax Ext: Admin Email: contactⓜprivacyprotect.org Tech ID: PP-SP-001 Tech Name: Domain Admin Tech Organization: Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org Tech Street: C/O ID#10760, PO Box 16 Tech Street: Note - Visit PrivacyProtect.org to contact the domain owner/operator Tech City: Nobby Beach Tech State/Province: Queensland Tech Postal Code: QLD 4218 Tech Country: AU Tech Phone: +45.36946676 Tech Phone Ext: Tech Fax: Tech Fax Ext: Tech Email: contactⓜprivacyprotect.org Billing ID: PP-SP-001 Billing Name: Domain Admin Billing Organization: Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org Billing Street: C/O ID#10760, PO Box 16 Billing Street: Note - Visit PrivacyProtect.org to contact the domain owner/operator Billing City: Nobby Beach Billing State/Province: Queensland Billing Postal Code: QLD 4218 Billing Country: AU Billing Phone: +45.36946676 Billing Phone Ext: Billing Fax: Billing Fax Ext: Billing Email: contactⓜprivacyprotect.org Name Server: NS1.ISIMTESCIL.NET Name Server: NS2.ISIMTESCIL.NET DNSSEC: unsigned >>> Last update of WHOIS database: 2016-05-25T19:08:09Z <<< "For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp" Access to AFILIAS WHOIS information is provided to assist persons in determining the contents of a domain name registration record in the Afilias registry database. The data in this record is provided by Afilias Limited for informational purposes only, and Afilias does not guarantee its accuracy. This service is intended only for query-based access. You agree that you will use this data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this data to(a) allow, enable, or otherwise support the transmission by e-mail, telephone, or facsimile of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations to entities other than the data recipient's own existing customers; or (b) enable high volume, automated, electronic processes that send queries or data to the systems of Registry Operator, a Registrar, or Afilias except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. All rights reserved. Afilias reserves the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by this policy